دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : بازدید جناب رضوانی شهردار كتالم وساداتشهر و رئیس انتظامی از بازار روز ساداتشهر جهت بررسی مسائل بازار روز
کد خبر : ۳۰۱۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۴۳:۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0