دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : نصب تابلوی شهداء در سطح شهر توسط شهرداری كتالم وساداتشهر
کد خبر : ۳۱۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۱۲:۲۱:۳۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0